ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Historie názvu "České středohoří"

Nejstarší známý název pro oblast Českého středohoří pochází pravděpodobně z pera proslulého českého kronikáře a spisovatele Václava Hájka z Libočan. V jeho nejvýznačnějším díle "Kronika česká", vydaném poprvé v roce 1541, píše o "horách, jež Prostřední slovou" a o "mezihorní krajině".

Následující, ale podstatně obsažnější zmínka o Českém středohoří se váže k závěru 17. století. Známý český literát Bohuslav Balbín ve svém monumentálním, latinsky psaném díle "Miscellanea historica regni Bohemiae", které bylo postupně vydáváno od roku 1679, uvádí pro České středohoří tyto názvy: v latině: "Montes medij", v češtině: "Prostřednj" a v němčině: "Mittelgeburg". Ke středohoří navíc dodává (z latinského překladu): "Prostřední hory se nazývají ty, jež se táhnou v souvislém řetězu od Litoměřic k Bílině a Mirošovicům."

Na mapě Čech od Jana Kryštofa Müllera z roku 1720 nalezneme v prostoru mezi vrchem Milá a Milešovkou označení "das mittel gebürg montes". Z první třetiny 19. století pochází mapa severní části království českého od Franze Jakoba H. Kreybicha. Na ní se v prostoru mezi Radovesicemi (dnešní radovesická výsypka) a Hradišťany nachází označení "Mittel Gebirge".

Z výše uvedených údajů vyplývá, že název středohoří (německy Mittlegebirge) byl používán pouze pro západní (Milešovskou) část Českého středohoří. Tak tomu bylo ještě před polovinou 19. století, kdy A.E. Reuss v roce 1840 označil za středohoří (Mittelgebirge) v užším slova smyslu jen "kopce mezi řekami Bílinou a Labe". Vedle stále více užívaného označení České středohoří (německy: das böhmische Mittelgebirge, Böhmisches Mittelgebirge) se ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století objevovaly i jiné formy označení, například Das Leitmeritzer vulkanische Mittelgebirge (Litoměřické sopečné středohoří), Das Leitmeritzer Mittelgebirge, Das Leitmeritzer Gebirge nebo jen Mittelgebirge. E. Proschwitzer ve třetím díle litoměřické vlastivědy (Heimatkunde des Bezirkes Leitmeritz) vydaném v roce 1924 označil název České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge) za nevhodný, neboť neleží uprostřed Čech. Doporučoval proto výše uvedené názvy: Litoměřické hory nebo Litoměřické středohoří, které podle něj výstižněji označují název pohoří, rozkládající se v tehdejším Litoměřickém kraji.

Přes tuto tendenci a krátkou epizodu z doby německé okupace, kdy byl zaváděn název Sudetenmittelgebirge (sudetské středohoří), zůstalo již u tradičního a dodnes používaného označení "České středohoří (německy: Böhmisches Mittelgebirge)".

Bez zajímavosti nejsou ani početné pokusy o překlad do angličtiny, vedené snahou o vyjádření podstaty názvu pohoří. Setkáváme se tak například s termíny Czech central mountains, Medium mountains, Central Bohemian highlands, Czech Highland, The Central Bohemian Uplands, The Bohemian central highlands, atd.

Použité materiály:
Němeček, V. 1977: Název, hranice a členění Českého středohoří, Vlastivědný sborník Litoměřicko XIII, str. 3-8.
Sbírka map a plánů do roku 1850 Ústředního archivu zeměměřictví a katastru: historickemapy.cuzk.cz

autor: Jiří Šedivý, 2008


Encyklopedie > Historie názvu "České středohoří"

Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner