ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
 
Menu - reklama

KVĚTENA ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Kruštík ostrokvětý pravý objeven v Českém středohoří

autoři: Karel Nepraš, Petr Batoušek, prosinec 2008

zvětšit foto

Epipactis leptochila subsp. leptochila

Patrně nejvýznamnějším výstupem z projektu mapování orchidejí v Českém středohoří se stalo objevení nového druhu orchideje pro území České republiky, kterým je kruštík ostrokvětý pravý (Epipactis leptochila subsp. leptochila). Níže uvedený text shrnuje základní informace o tomto nálezu. V současné době je přibližně v uvedeném rozsahu a znění připravován pro publikaci v časopise Roezliana a v rozšířené podobě pak ve Zprávách České botanické společnosti.

Ve vegetační sezóně 2008 probíhalo v Českém středohoří shromažďování podkladů pro výstavu spojenou s doprovodnou publikací, která na jaře 2009 představí dostupné údaje o historickém a aktuálním rozšíření zástupců čeledi Orchidaceae přibližně v hranicích současného vymezení chráněné krajinné oblasti. Při terénním průzkumu v okolí Štěpánova v Milešovském středohoří byly prvním z autorů nalezeny rostliny kruštíků s nápadně protaženým epichilem a bez vyvinuté rostelové žlázky. Ty byly později na základě analýzy fotografií a květů rostlin jednoznačně přiřazeny taxonu Epipactis leptochila (Godfery) Godfery subsp. leptochila. Vzhledem k mimořádnosti nálezu správnost určení ověřoval P. Mereďa (Slovensko) a J. Reinhardt (Německo). Herbářové doklady jsou uloženy v herbáři Oblastního muzea v Litoměřicích.

V České republice nebyl dosud taxon Epipactis leptochila subsp. leptochila nalezen, ačkoli se jeho výskyt již dříve předpokládal (Procházka in Kubát et al. 2002). Je znám ze západní a střední Evropy, roste například ve středním a jižním Německu, jako vzácný druh vápencových pohoří je uváděn i ze Slovenska. Růžička (2005) publikoval nález Epipactis leptochila subsp. leptochila z vrchu Královec v Bílých Karpatech, který bohužel nedoložil žádnou dokumentací pro pozdější determinaci. Druhý z autorů místo výskytu navštívil, ale žádnou rostlinu rodu Epipactis se mu nepodařilo kvůli suchému létu potvrdit. Vzhledem k tomu, že je však lokalitou osluněný travnatý pruh mezi silnicí a nízkým smrkovým porostem, což neodpovídá stanovištním nárokům druhu, považujeme tento údaj za nejistý.

zvětšit foto Základními diagnostickými znaky Epipactis leptochila subsp. leptochila jsou vedle ojedinělého tvaru epichilu, který je přímý, konkávní, nápadně špičatě protáhlý a výrazně delší než široký, hluboké klinandrium, zřetelně stopkatý, úzce vejčitý prašník, průhled klinandriem pod brylkami, a bliznová plocha šikmá vůči ose sloupku, na níž dosedá rudimentární rostelová žlázka.

Epipactis leptochila subsp. leptochila roste na úpatí jižního svahu Štěpánovské hory v Českém středohoří. Vyskytuje se zde na dvou cca 150 metrů vzdálených mikrolokalitách, ve stinné habřině s degradovaným bylinným podrostem a v prosvětleném, druhově pestrém okraji dubohabřiny. Štěpánovská hora, pod níž se lokalita nachází, je tvořena terciérními olivinickými nefelinity, na úpatí se pak objevují druhohorní slínovce. Z fytogeografického hlediska se místo výskytu nachází na přechodu termofytika a mezofytika ve fytogeografickém podokresu 4b. Labské středohoří při hranici s okresem 44. Milešovské středohoří. Na obou mikrolokalitách bylo v letošním roce zjištěno dohromady 45 exemplářů tohoto kruštíku.

Vzhledem k tomu, že je v současnosti na území naší republiky známa pouze jediná lokalita, měl by být kruštík ostrokvětý pravý zařazen do červeného seznamu jako kriticky ohrožený taxon květeny ČR. Část populace ve stinné habřině roste v degradovaném bylinném podrostu s hojnou Impatiens parviflora a je navíc vážně ohrožena mechanickou disturbancí (rytím) prasete divokého. Vzhledem k mimořádnému významu populace, i s ohledem na výskyt v maloplošném chráněném území (PP Štěpánovská hora), je nanejvýš potřebné zajistit proto rostlinám patřičnou ochranu. Část populace v prosvětleném okraji dubohabřiny je prozatím bez ohrožení. Lokalita v Českém středohoří hostí v současné době jediný prokazatelný výskyt druhu v celé České republice, při systematickém výzkumu kruštíků z okruhu Epipactis helleborine lze ale patrně očekávat i další nálezy.

Literatura:

zvětšit foto
  • Godfery M. J. (1920): Epipactis viridiflora Reich. - J. Bot., 58: 33-37.
  • Godfery M. J. (1933): Monograph and iconograph of native British Orchidaceae. -Cambridge.
  • Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds] (2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
  • Kümpel H. (1996): Die wildwachsenden Orchideen der Rhön. - G. Fischer, Jena.
  • Lipser D. H., Wittenberger G. & Wittenberger W. (1967-1968): Pflanzenvorkommen im Böhmischen Mittelgebirge und im Ost-Erzgebirge aus den Jahren 1930 - 1945. - Aussiger Bote, München, 19: 1-36, 1967; 20: .37-48, 1968.
  • Růžička V. (2005): První nález Epipactis leptochila subsp. leptochila v ČR. - Roezliana, 34: 40-41.
  • Vlčko J., Dítě D. & Kolník M. (2003): Vstavačovité Slovenska. - ZO SZOPK Orchidea, Zvolen.
Zdroj: Osobní stránky Karla NeprašeEncyklopedie > Květena >Kruštík ostrokvětý pravý objeven v Českém středohoří


Úvod
Napište nám 
Copyright